duminică, 16 aprilie 2017

Tang Wei Min's Style in 100 Paintings

 Tang Wei Min - Silk Road XVII 1
Tang Wei Min - The Gentle Look 
 Tang Wei Min - The Silk Road IV
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
Tang Wei Min 
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
Tang Wei Min 
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
Tang Wei Min 
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
Tang Wei Min 
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
Tang Wei Min 
Tang Wei Min 
Tang Wei Min 
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
Tang Wei Min 
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
Tang Wei Min 
Tang Wei Min 
 Tang Wei Min
Tang Wei Min 
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min
 Tang Wei Min - Amber Bonnet
Tang Wei Min - Anticipation 
Tang Wei Min - April 
Tang Wei Min - Beautiful Armor 
 Tang Wei Min - Damsel, Silk Road
Tang Wei Min - Distant Thoughts 
 Tang Wei Min - Evening Primrose
 Tang Wei Min - First Child
Tang Wei Min - Glancing Back 
 Tang Wei Min - High Holiday I
 Tang Wei Min - Lama
Tang Wei Min - Little Tibetan Girl 
 Tang Wei Min - Looking Back
 Tang Wei Min - Lost in Thought
 Tang Wei Min - Lucky Dawn
Tang Wei Min - Man in Moonlight 
Tang Wei Min - Moon Night 
 Tang Wei Min - Peaceful Silence
 Tang Wei Min - Pilgrimage of an Old Man II
 Tang Wei Min - Pilgrimage of an Old Man
 Tang Wei Min - Praying
Tang Wei Min - Quiet Time 
 Tang Wei Min - Red Thread
Tang Wei Min - Silk Road VIII 
Tang Wei Min - Silk Road XIX 
 Tang Wei Min - Silk Road XVII
 Tang Wei Min - Silk Road XXIV
 Tang Wei Min - Slight Wind
Tang Wei Min - Spring 
Tang Wei Min - The Bride 
 Tang Wei Min - The Silk Road VII
 Tang Wei Min - The Silk Road X
Tang Wei Min - The Silk Road XIII 
 Tang Wei Min - The Silk Road XX
 Tang Wei Min - Tibetan Mistress
Tang Wei Min - Woman of the Hill Tribes 
 Tang Wei Min - Woman with Elegant Fan
 Tang Wei Min - Young Bride
 Tang Wei Min - Youngest Sister
Tang Wei Min

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu